Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet aan uw persoon worden gekoppeld. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostr. 2
95448 Bayreuth
Telefoon: +49 921 884 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf statutair gevestigd is. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming inclusief hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machinaal leesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresbalk van uw browser van 'http://' in 'https://' verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien na het sluiten van een met kosten verbonden overeenkomst de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij een eenmalige machtiging) toe te sturen, dan zijn deze gegevens nodig voor het afhandelen van de betaling.

Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) verloopt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresbalk van uw browser van 'http://' in 'https://' verandert.

Bij een versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de impressumplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Functionaris voor gegevensbescherming
ITS Hein GmbH
Maintalstr. 155
95460 Bad Berneck
Telefoon: +49 9273 50 13 9 0
E-mail: datenschutz@itshein.de

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De webpagina's maken gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde 'sessiecookies'. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch gegevens die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, alinea 1, punt f) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens wordt dus uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten vóór de intrekking onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, indien deze noodzakelijk zijn voor het vestigen, inhoudelijk regelen of wijzigen van de rechtsverhouding (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na de afsluiting van het order of na de beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Doorgifte van gegevens bij de totstandkoming van een overeenkomst voor onlineshops, handelaren en goederenverzending

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, indien dit voor de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat de levering van de goederen uitvoert, of aan de kredietinstelling die met de afhandeling van de betaling belast is. Een andere doorgifte van gegevens wordt niet verricht of alleen, indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Een doorgifte van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, alinea 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde 'cookies'. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Browserplug-in

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij maken op onze webpagina's gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA'). De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. het IP-adres, de verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet attent gemaakt op het feit dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van artikel 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van zijn onlineaanbod tegen het oneigenlijk, geautomatiseerd achterhalen van gegevens en tegen spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede gegevens die ons in staat stellen te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens wordt uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Uitschrijven' in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet.

De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied), blijven onverlet.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een service waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid het gedrag van de ontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van de zogenoemde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach Newsletter vindt u onder: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet.

Indien u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een desbetreffende link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied), blijven onverlet.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van CleverReach onder: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

Wij hebben met CleverReach een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van CleverReach de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

7. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de op de website vermelde plaatsen makkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Paymill

Paymill en de acquiring banken hebben voor de verwerking en fraudeanalyse van uw eindklanten, ten minste de voor- en achternaam, het land en het e-mailadres nodig. De betalingsmiddelen en niet-persoonsgebonden gegevens worden automatisch opgeslagen en verzameld.

Adobe Typekit Web Fonts

In order to ensure the uniform depiction of certain fonts, our website uses fonts called Adobe Typekit Web Fonts provided by Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

When you access pages of our website, your browser will automatically load the required fonts directly from the Adobe site to be able to display them correctly on your device. As a result, your browser will establish a connection with Adobe’s servers in the United States. Hence, Adobe learns that your IP address was used to access our website. According to the information provided by Adobe, no cookies will be stored in conjunction with the provision of the fonts.

Adobe is in possession of a certification in accordance with the EU-US Privacy Shield. The Privacy Shield is a compact ratified between the United States of America and the European Union, aiming to warrant compliance with European Data Protection Standards. For more information, please follow this link: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

The use of Adobe Typekit Web Fonts is necessary to ensure the uniform presentation of fonts on our website. This constitutes a legitimate interest as defined in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. For more information about Adobe Typekit Web Fonts, please read the policies under: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Adobe’s Data Privacy Declaration may be reviewed under: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek op te slaan en te analyseren. Gedetailleerde informatie hierover en mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen vindt u in ons privacystatement.

OK